Mis on SWIFT CSP?

SWIFT CSP nõuete kohaselt tuleb igal liikmesorganisatsioonil CSCFi rakendades määratleda, dokumenteerida ja tõendada, et nende SWIFTi keskkond on kooskõlas SWIFT CSCFi eesmärkide, põhimõtete ja kontrollimeetmetega, mis on toodud kõrvalolevas tabelis.

SWIFTi kasutajatele kohalduvad SWIFT CSCFi turvalisuse kontrollimeetmed jagunevad kohustuslikeks ja soovituslikeks. Pidevalt muutuva küberturvalisuse ohumaastiku tõttu vaadatakse SWIFTi turvalisuse kontrollimeetmeid korrapäraselt üle ja ajakohastatakse. Kehtivaid soovituslikke kontrollimeetmeid soovitatakse kasutada kohustuslikena ja uusi turvalisuse kontrollimeetmeid tutvustatakse esialgu soovituslikena. Iga SWIFTi liikmesorganisatsiooni poolt kohaldatav kohustuslike kontrollimeetmete arv sõltub organisatsiooni SWIFTi keskkonna arhitektuurist.

SWIFTi nõuete täitmine

Alates 2021. aastast nõuab SWIFT oma liikmetelt CSCFile vastavuse tõendamist kas organisatsioonisiseste vastavate üksuste või sõltumatu välisaudiitori poolt antud sõltumatu hinnanguga. Oluline on piisaval hulgal tõendite kogumine ja läbivaatamine sõltumatu isiku poolt. Sisehindamise võib läbi viia organisatsiooni riskijuhtimise või siseauditi üksus. Samas aitab just välisaudiitori arvamus SWIFTi nõuete täitmise kohta tagada hinnangu igakülgse sõltumatuse, mis lisab kindlustunnet nii organisatsioonisisestele kui -välistele sidusrühmadele.

Kõik SWIFTi liikmed peavad iga aasta hiljemalt 31. detsembriks tõendama, et nende organisatsioon vastab vähemalt CSCFi kohustuslike kontrollimeetmete rakendamise nõudele.

Meie pakkumine ja vahendid

KPMG saab abiks olla teie organisatsiooni SWIFTi keskkonnas kasutusele võetud CSCFi kontrollimeetmete disaini ja rakendamise hindamisel. Aitame juhtida tähelepanu võimalikele parandamist vajavatele aspektidele ja anname soovitused organisatsiooni SWIFTi keskkonna turvalisuse tõstmiseks, et viia see vastavusse SWIFTi kontrollinõuetega.

KPMG hinnang SWIFT CSCFi nõuete täitmisele

KPMG alustab kohtumisest kliendiga, et saada arutelu käigus parem arusaam kliendi ärist ja koguda vajalik informatsioon hindamisprotsessi üksikasjaliku plaani väljatöötamiseks. Planeerimisetapis määratletakse töövõtu ulatus ja piirangud, määratakse kontaktisikud ja lepitakse kokku peamised tähtajad. Planeerimisetapp kestab ligikaudu kaks nädalat.

Pärast planeerimist alustatakse hindamiseks informatsiooni kogumisega. See hõlmab intervjuusid peamiste kontaktisikute ja ettevõtte esindajatega, dokumentatsiooni läbivaatamist, kohapealseid füüsilise turvalisuse ja süsteemi konfiguratsiooni läbivaatusi. Need tegevused võtavad aega ligikaudu kolm kuni viis päeva olenevalt organisatsiooni SWIFTi keskkonna arhitektuurist.

Informatsiooni kogumise etapi edukus sõltub kliendi töötajate kättesaadavusest ja koostööst. Suurema osa antud etapi töödest saab läbi viia kaugintervjuudena, kuid mõned tegevused, nagu füüsilise turvalisuse ülevaatused, toimuvad kohapeal. Informatsiooni kogumisele järgneb SWIFT CSCF nõuete täitmise hinnangu aruande kirjutamine. See etapp kestab kaks nädalat, mille jooksul KPMG viib läbi vajalikud kvaliteedi tagamise tegevused ja teavitab klienti aruande edenemisest.

Töövõtu tulemused

SWIFT CSCFi nõuete täitmise hindamise peamine tulemus on SWIFT CSCFi aruandlusvormil hindamisaruanne ja sõltumatu hindamise lõpetamise dokument. CSCFi aruanne sisaldab organisatsiooni SWIFTi keskkonnas kohaldatavate kontrollimeetmete disaini ja rakendamise kirjeldust ning selles on ära toodud CSCFi nõuetele vastavuse tase. Vajadusel lisatakse parandamist vajavad aspektid koos soovitustega organisatsiooni SWIFTi keskkonna turvataseme tõstmiseks.


Soovitame SWIFT CSCFi nõuetest tuleneva sõltumatu hinnangu saamiseks vajaliku hindamise läbi viia 3. või 4. kvartalis, et tagada hinnangu olemasolu enne kalendriaasta lõppu. See jätab piisavalt aega mittevastavuste kõrvaldamiseks ja vajalikeks jätkutegevusteks enne jooksva aasta tõendamisperioodi lõppu.


Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
itaudit@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Cyber KPMG Global Privaatsuspoliitika
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: